Försäljnings- och leveransvillkor

Anbud
1. C&L AB:s anbud är bindande i 30 dagar från anbudets datum, om ej annat överenskommits.

Leverans
2. Leverans sker från fabrik alternativt lager. Beräknad leveranstid är ca 6 veckor från fabrik. Om varan finns i lager ca 1 veckas leveranstid. Kostnad för transporten tillkommer.

3. Vid leverans ansvarar köparen för att upptäcka ev yttre skador på förpackningen. Om sådana skador finns ska de alltid anmälas/noteras på fraktsedeln. Därefter är det 7 dagars reklamationstid om även produkten skulle vara skadad.

4. Om köparen ej ställt säkerhet enligt punkt 8 i rätt tid, är C&L AB berättigad till förlängning av leveranstiden till dess att sådan säkerhet ställts.

Installation
5. Om C&L AB enligt särskild överenskommelse mellan parterna har åtagit sig att installera och montera godset, skall köparen svara för att:

– tillfartsvägar och eventuella hissar till lokalerna där installationen ska ske, är disponibla för C&L AB

– Lagringsutrymmen och uppackningslokaler på installationsplatsen står till C&L AB:s förfogande. Lokalerna där installationen ska ske är städade samt att andra arbeten inte förhindrar eller försvårar installationen.

– C&L AB kan utföra arbetet utan avbrott på ordinarie arbetstid.

– C&LAB har fri tillgång till elkraft och belysning.

– Lokalerna där installationen ska ske under installationstiden är låst under tid som verksamhet inte pågår.

6. Om C&L AB:s arbete med att installera och montera godset hos köparen skulle medföra extra kostnader på grund av att köparen inte följt anvisningarna i punkt 4, är C&L berättigad till ersättning för dessa kostnader.

Ansvar för levererat gods
7. Köparen ansvarar för skada på godset efter att det avlevererats till köparen och intill dess fulla betalning har erlagts.

Säkerhet
8. C&L AB äger påfordra att köparen ställer av C&L AB accepterad garanti för nedan angiven betalning.

Betalning
9. Till i anbudet angivna priser kommer mervärdesskatt och andra av myndigheter beslutade avgifter.

10. Betalning sker mot faktura senast 20 dagar efter fakturadatum, om inte annat avtalats. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta samt ev. påminnelseavgifter. Ev anmärkning mot faktura skall lämnas senast 8 dagar från fakturadatum.

Äganderättsförbehåll
11. Det levererade godset förblir C&L AB:s egendom tills det blivit till fullo betalt. Skulle innan äganderätten till godset helt övergått till köparen, utmätning eller annan kvarstad avseende godset komma ifråga, är köparen skyldig att uppvisa avtalet för kronofogdemyndigheten eller på annat sätt upplysa myndigheten om ägarförhållandet, samt omedelbart underrätta C&L AB. Intill dess äganderätten till godset helt övergått till köparen, äger denne ej rätt, utan C&L AB:s skriftliga medgivande, föra godset ut ur landet, avyttra eller pantsätta godset. Köparen är vidare skyldig att vårda godset på sådant sätt att C&L AB:s rätt ej äventyras, innefattande bl a att köparen ska hålla godset försäkrat i den omfattning och på de villkor som påkallats av C&L AB. Vid förlust eller skada som väsentligt minskar godsets värde, ska köparen utan dröjsmål underrätta C&L AB härom.

Modelländringar
12. C&L AB förbehåller sig rätten att ändra modeller och konstruktioner till av köparen beställt gods, när ändringen är motiverad av tillverkningsskäl.

Copyright
13. Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och motsvarande handlingar är C&L AB: s egendom och köparen får inte utan C&L AB:s medgivande nyttja eller delge tredje man sådana handlingar.

Force Majeure
14. Om part inte skulle kunna fullgöra sina åtagande enligt detta avtal till följd av omständigheter över vilka parterna ej råder, såsom myndighets åtgärd, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, arbetskonflikt, naturkatastrof el dyl ska detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljder till följd av försening. Om part på grund av nyss nämnd omständighet inte kan fullgöra sina åtagande under minst tre månader, äger vardera parten rätt att häva avtalet utan skadeståndsskyldighet.

Meddelanden
15. Meddelande som sänts per brev ska anses ha kommit köparen tillhanda senast tre dagar efter avsändandet. Meddelande som sänts per telefax/epost ska anses ha kommit köparen tillhanda samma dag om det sänts under ordinarie arbetsdag, annars senast en arbetsdag efter att det sänts.
Invändningar mot orderbekräftelser som köparen önskar göra, skall, för att vara gällande, vara C&L AB tillhanda senast en vecka efter orderbekräftelsens utskriftsdag.
Annullering av orderbekräftade beställningar accepteras inte om görs senare än tre veckor före beräknad leveransvecka.

Garanti
16. För felaktigheter på grund av fabrikationsfel och som inte kan ha uppkommit genom normalslitage svarar C&L AB under 2 år från leveransdatum om inte annat anges. Köparen har inte rätt till skadestånd för det fall godset skulle vara behäftat med fel.

Tvister
17. Eventuella tvister rörande ingångna affärsförbindelser/avtal skall avgöras av domstol i Stockholm.

Ladda ner villkoren som pdf